MISSING_TRANSLATION (TOPBAR.IMPERSONATE_ACT_AS)

Almindelige betingelser

06. oktober 2021

1 Generelt

1.1 Det glæder os at konstatere, at du er interesseret i vores produkter. Vi har udarbejdet disse almindelige betingelser, jf. nedenfor, til at forklare, hvilke vilkår der gælder for et produkt, som du har købt via vores hjemmeside. Vi er et selskab med begrænset ansvar stiftet og registreret efter svensk ret og kaldet Nelson Garden AB, selskabsreg.nr. 556127-6071 i den svenske Bolagsverket ("Nelson Garden", "os" eller "vi"). Vi udvikler og sælger de produkter, som vises på vores hjemmeside www.nelsongarden.dk ("Hjemmesiden"). Du kan læse mere om og købe vores produkter på Hjemmesiden.

1.2 Disse almindelige betingelser ("Standardbetingelserne") gælder mellem Nelson Garden og dig som forbruger ("dig"), når du afgiver en ordre hos os på Hjemmesiden.

1.3 Ved at acceptere disse Standardbetingelser bekræfter du hermed, at du har læst, forstået og accepteret at være bundet af disse Standardbetingelser, når du køber vores produkter på Hjemmesiden, og at du har den fornødne retsevne til at foretage et sådant køb. Du accepterer også, at dine persondata og den information, som du giver til os, er korrekt og fuldstændig.

1.4 Visningen af et hvilket som helst produkt på Hjemmesiden på ethvert givent tidspunkt indebærer ikke og er ikke nogen garanti for, at sådanne produkter vil være tilgængelige til enhver tid. Vi forbeholder os retten til at ophøre med salg af et produkt på et hvilket som helst tidspunkt.

1.5 Vi forbeholder os retten til at ændre disse Standardbetingelser fra tid til anden uden forudgående advisering af dig. Den version af Standardbetingelserne, som vil finde anvendelse på din ordre, vil være den version, der fremgår af Hjemmesiden på tidspunktet, hvor du afgiver din ordre.

2 Ordre, ordrebekræftelse og refusion

2.1 Du afgiver en ordre på Hjemmesiden ved at vælge de produkter og de mængder/antal, som du ønsker at afgive bestilling på. Efter at du har valgt produkterne, udfylder du nødvendige kontaktoplysninger, herunder navn, emailadresse, tlf.nr., adresse og leveringsadresse (samlet kaldet "kontaktoplysninger"). Du skal også vælge, hvilken leveringsmetode du ønsker for din bestilling. Når alle nødvendige informationer er udfyldt, kan du gå videre ved at klikke ”gå til kassen” for at foretage betaling. En ordre betragtes som gennemført, når du har foretaget ovennævnte handlinger.

2.2 Kort tid efter at du har afgivet en ordre hos os, vil vi sende en ordrebekræftelse pr. email, hvilket betyder, at vi har accepteret din ordre. Hvis din ordre er mangelfuld, eller vi ikke kan imødekomme din ordre, vil vi bede dig færdiggøre eller ændre ordren.

2.3 Erklæringer og oplysninger på Hjemmesiden er uforbindende og skal betragtes som en opfordring til at gøre tilbud. En ordre er ikke bindende, før du har modtaget en ordrebekræftelse fra os. Du kan tilbagekalde din ordre, indtil den er blevet bekræftet, og du har krav på at få refunderet ethvert beløb, som du har betalt i henhold til en sådan tilbagekaldt ordre.

2.4 Hvis det bestilte produkt er udsolgt, forbeholder vi os retten til at annullere ordren, og du vil få refunderet din betaling herfor. Dette gælder også, selv om det bestilte produkt optræder på Hjemmesiden som værende ikke udsolgt.

2.5 Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende din ordre eller tilbagebetaling, kan du kontakte os på kundeservice@nelsongarden.dk med angivelse af dit ordrenr. og dine kontaktoplysninger.

3 Betalingsformer og gebyrer

3.1 Præsentation af de mulige betalingsformer sker, når du afgiver en ordre på Hjemmesiden. Du kan foretage betaling ved at anvende de fleste større debet- og kreditkort (f.eks. Visa, MasterCard og American Express). Hvis din betaling ikke er bekræftet, vil din ordre ikke blive accepteret.

3.2 Gældende priser og gebyrer fremgår af Hjemmesiden. Alle priser er oplyst i den angivne valuta og inkluderer moms.

3.3 Forsendelses- og betalingsgebyrer er anført separat og er ikke inkluderet i de oplyste priser. Lokale afgifter som f.eks., men ikke begrænset til, valutavekslingsgebyrer, toldgebyrer og afgifter kan forekomme afhængig af, i hvilket land du befinder dig, og sådanne gebyrer og afgifter vil ikke blive refunderet og afholdes således for din egen regning og risiko.

4 Forsendelse og leveringstidspunkt

4.1 Det forventede leveringstidspunkt kan findes på Hjemmesiden og i din ordrebekræftelse.

4.2 Vi vil omgående informere dig, såfremt der indtræffer forsinkelse med leveringen. Hvis levering af din ordre er forsinket med mere end 30 (tredive) dage regnet fra den dato, der er anført i ordrebekræftelsen, og forsinkelsen ikke kan tilregnes dig, er du berettiget til skriftligt at annullere din ordre ved at skrive til kundeservice@nelsongarden.dk. Du vil få refunderet enhver betaling, som du har foretaget til os vedrørende en sådan annulleret ordre, og hvis vi beder dig om at returnere forsinkede produkter omfattet af den annullerede ordre, vil du også få refusion for dine forsendelsesomkostninger forbundet med returneringen.

4.3 Afhængig af dit valg af leveringsmetode kan det være nødvendigt for dig at afhente din ordre på et udleveringssted anført i leveringsmeddelelsen. Hvis din levering ikke afhentes rettidigt, kan du være forpligtet til at betale et gebyr for forsinket afhentning, og du kan risikere, at din ordre bliver returneret til os for din regning, og vi er i så fald berettiget til at kræve betaling af dig for returneringen og/eller annullere din ordre.

5 Returneringspolitik

5.1 Du har altid ret til at fortryde din ordre inden for 14 dage uden at give nogen begrundelse herfor ved at orientere os herom ved at sende en email til kundeservice@nelsongarden.dk. Du kan også vælge at anvende standardfortrydelsesformularen, som er bilag 3 til den danske forbrugeraftalelov. Formularen findes her og i ordrebekræftelsen. Fortrydelsesretsperioden regnes fra leveringsdatoen for det sidste af dine produkter indeholdt i din ordre.

5.2 Vi vil refundere alle betalinger modtaget fra dig, herunder omkostninger ved brug af vores standardleveringsform. Refusion vil ske uden unødig forsinkelse og i alle tilfælde ikke senere end 14 dage regnet fra det tidspunkt, hvor vi blev informeret om din beslutning om at fortryde dit køb. Vi vil anvende samme betalingsform, som du anvendte til betaling af din ordre, og det vil ikke påføre dig ekstra gebyrer. Vi er berettiget til at tilbageholde vores refusion, indtil vi har modtaget produkterne retur, eller du har leveret bevis for at have returneret produkterne, afhængig af, hvad der sker først.

5.3 Du skal sende produkterne tilbage til os uden unødig forsinkelse og i alle tilfælde ikke senere end 14 dage fra det tidspunkt, hvor du orienterede os om din beslutning om at fortryde dit køb. En forudbetalt returlabel til returnering af produkterne sammen med den nødvendige information får du genom at kontakte os: kundeservice@nelsongarden.dk.

5.4 Hvis de returnerede produkter er beskadigede, eller hvis værdien af produkterne er forringet på nogen måde på grund af din behandling af produkterne, vil sådan værdiforringelse blive fratrukket refusionsbeløbet.

6 Klager

6.1 Klager vedrørende fejlbehæftede produkter skal meddeles os inden for rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen, ved at skrive til kundeservice@nelsongarden.dk og ikke senere end 2 år efter, at produktet blev overdraget til dig. I modsat fald vil du fortabe retten til at påberåbe dig fejlen. Underretning om fejl meddelt inden for 2 måneder efter, at du har opdaget fejlen, betragtes som rettidig reklamation. Vi vil kort efter modtagelsen af din klage sende dig en bekræftelse herpå med angivelse af returneringsadressen sammen med anden information, hvis du er berettiget til at returnere produktet. Købelovens mangelsregler finder anvendelse.

6.2 Som erstatning for det fejlbehæftede produkt vil vi sende dig et nyt produkt. Hvis ombytning eller fremsendelse af et erstatningsprodukt ikke er mulig på grund af urimelige omkostninger forbundet hermed eller af andre grunde, vil vi refundere dig enhver betaling, som du har foretaget for produktet. Hvis vi anmoder dig om at returnere det fejlbehæftede produkt, vil du også få refusion for alle forsendelsesomkostninger forbundet med returneringen. Refusionen vil blive udbetalt til dig uden unødig forsinkelse, når vi har modtaget produktet retur. Refusion vil ske ved anvendelse af den samme betalingsform, som du anvendte ved betalingen i forbindelse med købet, medmindre andet måtte være aftalt.

6.3 Hvis du betragter et produkt som fejlbehæftet, men vi ikke er enige heri, har vi en tvist. Du har ret til at få din tvist behandlet ved et af flere klageorganer. De relevante klageorganer for dig er:

1 a) Hvis du er bosiddende i Danmark, kan du kontakte Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/center-for-klageloesning-og-forbrugerklagenaevnet/ eller Forbruger Europa på https://www.forbrugereuropa.dk/.

1 b) Hvis du er bosiddende i Den Europæiske Union, kan du anvende Den Europæiske Unions online konfliktløsningsportal på http://ec.europa.eu/odr.

1 c) Hvis du er bosiddende uden for Europa, kan du anvende online konfliktløsningsportalen anført ovenfor eller kontakte dine lokale myndigheder.

7 Anvendelse af hjemmesiden

Du accepterer kun at anvende Hjemmesiden til lovlige formål og ikke på nogen måde, som krænker, begrænser eller forhindrer andres anvendelse af Hjemmesiden.

8 Persondata

Vi er ansvarlige for behandlingen af de persondata, som er nødvendige for, at vi er i stand til at levere vores produkter til dig, og såfremt det måtte blive nødvendigt, at tilbyde dig hjælp eller support. Yderligere information om vores behandling af persondata og dine rettigheder i forbindelse hermed kan findes i vores Privatlivspolitik.

9 Ansvarsbegrænsning

Vores ansvar er begrænset til direkte tab. I det omfang gældende ret tillader det, kan vi ikke under nogen omstændigheder holdes ansvarlige for noget indirekte tab, hændeligt tab, specialtab, tab som følge af følgeskader eller pålægges bod eller ifalde erstatningsansvar af pønal karakter, uanset hvorledes tabet er forårsaget, og uanset hvilke erstatningsprincipper der afledes af disse Standardbetingelser. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, driftstab/avancetab/tabt fortjeneste, tab af goodwill eller tab af renommé, tab af data, omkostninger ved tilvejebringelse af eller køb af alternative produkter eller ydelser eller andre immaterielle tab.

10 Immaterielle rettigheder

Hjemmesiden og dens originalindhold, funktionaliteter og designelementer er og skal forblive vores eksklusive ejendom. Vores immaterielle rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, varemærker, selskabs- og produktnavne, billeder, design, layout og information om produkterne, må ikke anvendes i nogen kommerciel sammenhæng uden vores forudgående skriftlige samtykke. Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til dig eller nogen tredjepart i henhold til disse Standardbetingelser eller på anden måde i forbindelse med din bestilling af produkter.

11 Ansvarsfraskrivelse

11.1 Vi tager forbehold for enhver fejl på Hjemmesiden, herunder, men ikke begrænset til, produktbeskrivelser, specifikationer, fejlagtige prisangivelser, lageroplysninger eller anden ukorrekt information. Vi forbeholder os retten til at rette enhver åbenbar fejl og til på ethvert givent tidspunkt at ændre eller opdatere informationen på vores Hjemmeside i overensstemmelse hermed.

11.2 Billeder og andet visuelt materiale på Hjemmesiden er udelukkende til illustrationsformål, og vi kan ikke garantere den viste mængde eller den nøjagtige fremtræden, oprindelse eller funktionalitet af produkterne. Kontroller venligst din ordrebekræftelse for den nøjagtige angivelse af mængden af de af dig bestilte produkter.

12 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser

Vi er berettiget til at overdrage eller pantsætte enhver rettighed og forpligtelse, herunder krav på betaling, i henhold til disse Standardbetingelser til tredjemand uden begrænsning.

13 Kontraktens fuldstændighed

Såfremt nogen bestemmelse i disse Standardbetingelser måtte blive erklæret ugyldig, uvirksom eller uigennemførlig, uanset årsagen dertil, skal dette ikke påvirke gyldigheden eller gennemførligheden af de øvrige bestemmelser i disse Standardbetingelser.

14 Lovvalg

Disse Standardbetingelser er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.

Gældende fra 1. oktober 2021